Artikel 1 – Definities

1. Bedenktijd: ​de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: ​de persoon die overgaat tot de aanschaf van een product via de
website;
3. Dag: ​een kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: ​ de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst.
5. HIJAB HOUSE; ​ de rechtspersoon HIJAB HOUSE die via de website producten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst: ​ de tussen HIJAB HOUSE en de consument via de website gesloten
overeenkomst;

7. Website/Webshop: ​ de website ​www.hijabhouse.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

HIJAB HOUSE

Ruijsdaelstraat 67

2525 AB  Den Haag

E-mail: hijabhouse.nl

KvK-nummer:​ ​ 27282842

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van welk aanbod HIJAB HOUSE en zijn van
toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen HIJAB HOUSE en de
consument.
2. HIJAB HOUSE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig

te wijzigen. Eventuele eenzijdige wijzigingen gelden alleen voor toekomstige
bestellingen. De meest recente versie van deze voorwaarden zal beschikbaar zijn
op de website. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een
bestelling is de versie die op de website van toepassing wordt verklaard ten tijde
van de plaatsing van de bestelling door de consument

Artikel 4 – Het aanbod

1. De producten die worden aangeboden op de website vormen een aanbod van HIJAB HOUSE 
aan de consument op basis van de gegevens die worden verstrekt op
website.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen
geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd
zullen worden zolang de voorraad strekt.
3. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden
producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als HIJAB HOUSE gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. HIJAB HOUSE kan
echter niet garanderen dat de kleur(en) van de producten zoals deze zijn
weergeven op de website, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van
de producten. De kleur(en) kunnen per computer/telefoon afwijken.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HIJAB HOUSE niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de eventueel daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigd HIJAB HOUSE per e-mail
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. HIJAB HOUSE treft passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige
web omgeving. Indien de consument elektronisch betaald, zal HIJAB HOUSE daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. HIJAB HOUSE zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat
die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van HIJAB HOUSE te
raadplegen zijn.
A. ​ het e-mailadres, adres- en contactgegevens van HIJAB HOUSE waar u met
klachten terecht kunt;
B. ​ de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht
gebruikt kunt maken;
C. ​ de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder
opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen. De termijn gaat in op de dag dat de
consument de producten heeft ontvangen​.
3.
 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument HIJAB HOUSE op de
hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De
consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier Retouren dat terug
te vinden is op onze website. Om de herroepingstermijn na te leven dient de
consument het retourpakket terug te zenden of dient de consument het pakket te
retouren in HIJAB HOUSE Den Haag binnen de herroepingstermijn.
De herroepingsverklaring dient verzonden of geretourneerd te worden aan:
HIJAB HOUSE
Ruijsdaelstraat 67
2525 AB Den Haag
Nederland
E-Mailadres: ​hijabhouse.nl
4. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvang de consument het bedrag
van de producten binnen 14 dagen nadat HIJAB HOUSE de producten heeft
ontvangen terug. De consument ontvangt de leveringskosten niet retour.
5. HIJAB HOUSE betaald de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee
de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument
anderszins heeft ingestemd.
6. De consument dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de
dag waarop HIJAB HOUSE is medegedeeld de overeenkomst te herroepen. De
consument is op tijd als de goederen teruggestuurd zijn voordat de termijn van 14
dagen is verstreken.
7. HIJAB HOUSE neemt de kosten van het terugzenden van de producten niet op zich.
De kosten van het terugzenden zijn voor eigen rekening van de consument.
8. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die
het gevolg is van het gebruik van de producten. Het passen van de kleding zoals
je dat in een winkel zou doen, ziet HIJAB HOUSE niet als gebruikt.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op
de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering verbroken is.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument
de producten retourneren via een Post NL punt. De consument betaald de
kosten voor de retourzending. De consument dient ervoor te zorgen dat de bij het
PostNL punt afgegeven producten deugdelijk zijn verpakt en correct zijn
geadresseerd. De consument kan er ook voor kiezen om de producten op een
andere wijze terug te sturen of af te leveren bij HIJAB HOUSE, Ruijsdaelstraat 67
2525 AB Den Haag. Ook in dit geval is de consument zelf verantwoordelijk voor
de directe kosten voor het terugzenden van de producten.
2. HIJAB HOUSE is enkel verantwoordelijk voor de retourkosten indien de consument
verkeerde of ondeugdelijke (scheuren) producten heeft ontvangen.
3.HIJAB HOUSE gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de consument instemt met een andere
methode. Deze terugbetaling is kosteloos.

Artikel 8 – De prijs

 1. Als in het aanbod is aangegeven dat de vermelde prijzen een beperkte vermelde
  geldigheidsduur hebben, dan worden de prijzen van HIJAB HOUSE aangeboden
  producten tijdens die beperkte geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Garantie

1. HIJAB HOUSE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. HIJAB HOUSE staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de
producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een
derde aan het geleverde heeft aangebracht. Even min staat HIJAB HOUSE in voor de
eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 ​–​ Levering en uitvoering

1. HIJAB HOUSE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HIJAB HOUSE kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld,
zal HIJAB HOUSE zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen
binnen de volgende termijnen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij
een artikel wordt gecommuniceerd:
•1-2 werkdagen voor producten die op werkdagen vóór 17:30 uur besteld zijn;
•3-4 werkdagen voor producten die op werkdagen ná 17:30 uur besteld zijn;
– producten die in het weekend besteld zijn, worden in beginsel op dinsdag of
woensdag geleverd;
– Indien een consument vanuit het buitenland besteld geldt er een
leveringstermijn van 3-5 werkdagen.
4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal HIJAB HOUSE in ieder geval
gehouden zijn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, te restitueren.

Artikel 11 ​ – ​ Overig

1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt
verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de
algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun
kracht.
2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van
deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen HIJAB HOUSE en de Consument
worden vastgelegd.
3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon,
per bestelling is toegestaan. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele
codes in combinatie te gebruiken en/of één tegoedbon in te leveren door
meerdere personen.

Artikel 12 ​ – ​ Overig

De overeenkomsten tussen HIJAB HOUSE en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben worden beheerst door Nederlands recht.